Bình Tỳ Bà Vẽ Tứ Cảnh Cổ (Gốm Chu Đậu)
Four Ancient Scene Ty Ba Vases (Chu Dau Ceramic)

2.480.000 (đồng)

Tên sản phẩm: Bình Tỳ Bà Vẽ Tứ Cảnh Cổ (Gốm Chu Đậu) – Four Ancient Scene Ty Ba Vases (Chu Dau Ceramic)

Mã sản phẩm: CĐ-01

Nhà sản xuất: Gốm Chu Đậu

Bản quyền sản phẩm: Nguyễn Hữu Thức

Ngày công bố: 01/6/2023

Giá trị: Nhiều bản

Mã: CĐ-01 Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

Tên sản phẩm: Bình Tỳ Bà Vẽ Tứ Cảnh Cổ (Gốm Chu Đậu) – Four Ancient Scene Ty Ba Vases (Chu Dau Ceramic)

Mã sản phẩm: CĐ-01

Nhà sản xuất: Gốm Chu Đậu

Bản quyền sản phẩm: Nguyễn Hữu Thức

Ngày công bố: 01/6/2023

Giá trị: Nhiều bản